Bereid je voor op de nieuwe Cito-toets

Het schooljaar is nog maar net begonnen, maar de datum voor de Cito-toets in groep 8 staan alvast. In april maken de kinderen van groep 8 de Cito Eindtoets. Hoe kun je je nu het beste op de Cito-toets voorbereiden? 

 

Wat is de Cito ook alweer? 

Misschien bent u het kwijt, maar de Cito-toets is de laatste toets die kinderen op de basisschool maken. Eigenlijk worden er het hele jaar doro Cito-toetsen afgenomen om het niveau van kinderen in te kunnen schatten en bij te kunnen sturen op hun persoonlijke behoeften, maar de Cito-toets is wel de laatste toets. 

Vroeger werd de Cito-toets vooral gebruikt om een schooladvies te geven. Dat gebeurt niet meer, omdat het schooladvies gegeven wordt vóór april. Wel kan een hoge Cito-score erin resulteren dat kinderen op een hoger niveau worden geplaatst dan ze in eerste instantie geadviseerd kregen. 

Er zijn dus mogelijkheden om het schooladvies van de basisschool te omzeilen door hoger te scoren op de Cito-toets.  

 

Voorbereiden op de Cito-toets 

Kinderen in groep 8 vinden het doorgaans niet erg om zich voor te bereiden op de Cito-toets. In de vele jaren dat de Cito-toets wordt afgenomen is de Cito-toets wel een echt typisch groep 8-dingetje geworden, vaak net zoals de musical en het afscheidskamp. Veel kinderen in groep 8 vinden het dan ook bijzonder om de Cito-toets te maken. 

Een goede voorbereiding op de Cito-toets helpt kinderen om hier het beste uit te halen. Een goede voorbereiding kan op school, maar ook thuis plaatsvinden. Kenmerkend voor een goede voorbereiding op de Cito-toets zijn de volgende punten: 

 • Kinderen leren de vraagstelling van de Cito-toets kennen (het gaat vaak om meerkeuzevragen); 

 • Kinderen maken opgaven in de vakken die aan bod komen (rekenen en taal zijn de hoofdvakken, maar behelzen ook andere vaardigheden, zoals studievaardigheden, begrijpend lezen, woordenschat en stellen); 

 • Kinderen oefenen de vaardigheden waarin ze uitvallen nog iets beter; 

 • Kinderen halen kennis op die is weggezakt. 

 

Hoe kun je thuis voorbereiden? 

Als ouder wilt u misschien wel de Cito-toets voorbereiden met uw kind. Dat kunt u prima doen aan de hand van oefenmateriaal dat op internet beschikbaar is. Bij Bol.com zijn diverse pakketten te vinden, waaronder dit uiterst uitgebreide pakket. Op veel websites is vaak ook gratis materiaal voorhanden. Het punt is dat dit vaak verouderd is en niet meer degelijk voorbereid op de Eindtoets zelf. Wel geeft het een beetje een beeld van wat kinderen kunnen verwachten van de toets. 

Ook goed om te weten is dat teveel oefenen vaak niet helpt. Kinderen vinden het zeker leuk om een Cito-toets voor te bereiden, maar willen er niet mee doodgegooid worden. Schooladvies of niet, in het leven van een puber zijn ook veel andere belangrijke momenten te vinden. Zorg dus dat u de balans daarin goed opmaakt, anders werkt het oefenen nog averechts ook. 

 

Conclusie 

Goed voorbereid de Cito-toets in groep 8 maken? Dan kan het helpen om de Cito voor te bereiden met oefenmateriaal. Let er wel op dat oefenen niet teveel gebeurt, want dan kan het voor kinderen vervelend worden en gaat het ook niet meer werken.  

Er is op internet veel oefenmateriaal te vinden om de Cito-toets te oefenen.  

Bewaren

Bewaren

Na de signalering

Eerste indruk

De eerste indruk zou na de signalering kunnen zijn dat er sprake is van ADHD. Maar dat hoeft zeker niet altijd het geval te zijn, ook al doen de waargenomen symptomen dit vermoeden.

De concentratieproblemen kunnen door tal van andere factoren veroorzaakt worden. Ook beweeglijkheid en impulsiviteit kunnen een andere oorzaak hebben dan ADHD.

Vermoedens

Men kan verschillende vermoedens (hypotheses) hebben met betrekking tot de oorzaak (oorzaken) van het gesignaleerde gedrag. Andere vermoedens zouden kunnen zijn dat de leerling overvraagd wordt en dat er niet wordt aangesloten bij zijn mogelijkheden.

Deze verschillende hypotheses vragen steeds om een ander onderzoek. De volgende vragen kunnen als mogelijke ‘beslisboom’ fungeren.

Beslisboom

 1. Is er sprake van een specifiek leerprobleem of leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie)?
  Voer indien nodig gericht onderzoek uit, of biedt gerichte hulp.
 2. Wanneer dit geen verbetering tot gevolg heeft, ga dan na of de leerling beschikt over adequate en efficiënte leersstrategieën. Weet de leerling hoe hij een taak aan moet pakken?
 3. Ga na of de manier van lesgeven door de leerkracht van invloed is. Gaat de leerkracht in op de taakbeleving van de leerling? Vraag de leerling en kijk kritisch naar het leerkrachtgedrag.
 4. Wordt de leerling gestoord vanuit de leeromgeving?
 5. Hoe is het met de lichamelijke conditie van de leerling? Denk eens aan vermoeidheid of misschien heeft het kind een ziekte onder de leden.
 6. Is de emotionele gesteldheid van de leerling een reden voor de concentratiebelemmeringen? Het kan best zijn dat een kind onder spanning als gevolg van de thuissituatie of met medeleerlingen. Denk eens aan gepeste leerlingen.

Vragenlijst omgevingsfactoren

Om zicht te krijgen op mogelijke omgevingsfactoren die het concentratievermogen van de leerling in negatieve zin kunnen beïnvloeden kan gebruik gemaakt worden van de vragenlijst omgevingsfactoren concentratie.

»Vragenlijst omgevingsfactoren (.doc)

Verkorte CTRS-Lijst
Mocht blijken dat de hier genoemde factoren niet echt duidelijk van invloed zijn op het functioneren van de leerling, dan kan men besluiten tot een meer gerichte observatie om het vermoeden ADHD te onderbouwen. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van de Verkorte CTRS- lijst.

»Verkorte CTRS-lijst (.doc)

Tijdsteekproefformulier Om zicht te krijgen op de ernst van de zwakke taakwerkhouding en de concentratieproblematiek kan een gerichte observatie uitgevoerd worden met een zogenaamd tijdsteekproef-formulier.

»Tijdsteekproefformulier (.doc)

De uitkomsten van de hier beschreven mogelijkheden kunnen aanleiding zijn tot een sterk vermoeden van ADHD. De diagnose ADHD kan uitsluitend door een gespecialiseerde kinderarts, kinderpsychiater, kinderpsycholoog of kinderneuroloog gesteld worden. Hoe de diagnose ADHD verder tot stand komt, komt in Diagnostiek aan de orde.