Zorgtraject

De leerlingenzorg wordt formeel vastgelegd in de schoolgids. Hierin staat beschreven wat de school doet om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de knelpunten die leerkrachten ervaren in hun onderwijspraktijk. Hieronder staat een voorbeeld beschreven.
Tijdens de basisschoolperiode wordt de voortgang in het ontwikkelingsproces van ieder kind in kaart gebracht met behulp van een leerlingvolgsysteem. De vorderingen van het kind worden van groep
1 t/m 8 op een speciale kaart geregistreerd en worden door middel van methode-onafhankelijke toetsen gevolg. De resultaten worden op die speciale kaart geschreven. Met behulp van deze kaart kan snel en duidelijk worden aangegeven hoe het met het kind gaat.

Er is een klassenmap waarin alle andere vorderingen in de vorm van bijvoorbeeld zelfgemaakte werkjes, rapportcijfers en toetsen door de leerkracht wordt bijgehouden.
In de dossierkast worden uitgebreide verslagen en rapportages van specifieke onderzoeken verzameld. Daarnaast hanteert de school een meer subjectief systeem, waarbij de leerkracht van elke leerling een kort beschrijvend verslag maakt van zijn indruk van die leerling. Dit verslag kan bijvoorbeeld als leidraad dienen tijdens een oudergesprek of leerlingbespreking in het schoolteam. Naast de feitelijke resultaten van de cognitieve ontwikkeling van een leerling, moet er in dit verslag ook aandacht gegeven worden aan de sociaal-emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling van de leerling. Deze verslagen moeten ieder jaar opnieuw van elke leerling worden gemaakt.
Op deze wijze probeert de school goed inzicht te krijgen in (en te houden op) het zich knelpunten voordoen, dan is dit reden voor extra zorg.

De aanleiding voor extra zorg kan variëren:
• de leerkracht signaleert een probleem bij een leerling;
• de ouders signaleren een probleem bij hun kind;
• collega’s signaleren een probleem bij een leerling.

Het zorgtraject
Wat gebeurt er als er reden is tot bezorgdheid ten aanzien van de ontwikkeling van een kind?
Het uitgangspunt is dat vanaf het begin van het zorgtraject de ouders hiervan op de hoogte worden gehouden. In het zorgtraject worden verschillende stappen onderscheiden.

Stap 1
De leerkracht van het betreffende kind heeft de taak om tijdens de bouwoverleg aan collega’s duidelijk te maken wat de aard van de problematiek is. Hierbij geeft hij aan wat inmiddels is ondernomen en of er behoefte is aan extra hulp en advies. Deze stap wordt in een vroeg stadium genomen.

Stap 2
Wanneer het niet meer gaat om een incidenteel probleempje dat eenvoudig opgelost kan worden, neemt de leerkracht contact op met de intern begeleider.
De hulp van de intern begeleider kan bestaan uit:
• een gesprek met de leerkracht en het geven van tips;
• een gesprek met de leerkracht en de ouders;
• zorgen voor achtergrondinformatie voor de leerkracht;
• zorgen voor achtergrondinformatie voor de ouders;
• observeren van het kind en/of de leerkracht;
• coaching op de werkvloer, waarbij de leerkracht zelf eventueel specifieke aandachtspunten kan aangeven;
• afnemen van specifieke toetsen om meer inzicht te krijgen in de problematiek;
• hulp geven aan de leerkracht bij het opstellen van een handelingsplan.

Stap 3
Na overleg met de intern begeleider wordt besloten of het kind besproken moet worden tijdens de leerlingbespreking (overleg met collega’s van dezelfde bouw gericht op de zorgleerlingen) en of de leerling in aanmerking komt voor remedial teaching. De leerkracht beschrijft het gesignaleerde probleem kort op het leerlingbesprekingsformulier en overhandigt dit minimaal een week van te voren aan de collega’s. Tijdens de bespreking maakt de leerkracht zelf aantekeningen van hetgeen dat wordt besproken over de leerling. De intern begeleider ontvangt hiervan een kopie. Tijdens de leerlingbespreking kunnen een drietal afspraken worden gemaakt.

A De leerkracht gaat zelf aan de slag met de ondersteuning van collegiale adviezen. Indien nodig kan de intern begeleider hierbij ondersteunen.

B Gezamenlijk wordt besloten dat de leerling in aanmerking komt voor remedial teaching en de leerkracht maakt hiervoor een afspraak.

C Mochten er geen oplossingen worden gevonden of goede suggesties worden ingebracht tijdens de bespreking, met andere woorden weet men er binnen de school niet goed raad mee, dan neemt de intern begeleider contact op met een extern deskundige, zoals de schoolbegeleider of een ambulant begeleider van het regionaal expertisecentrum. Deze deskundige kan dan de leerling observeren, een gesprek voeren met de ouders, eventueel een onderzoek afnemen of coaching op de werkvloer bieden. De mogelijkheden (zowel in tijd als financieel) zijn echter beperkt, dus dit gebeurt alleen in noodsituaties.

Bij deze verschillende mogelijkheden staat voorop dat in eerste instantie mogelijke oplossingen worden gezocht in de dagelijkse klassenpraktijk, via ondersteuning en begeleiding in de groep. Dit kan worden uitgevoerd door een intern begeleider, de remedial teacher of een extern deskundige.

Stap 4
Drie keer per jaar zorgt de leerkracht van iedere groep voor een korte beschrijving van de stand van zaken met betrekking tot de zorgleerlingen. Hierbij wordt aangegeven hoe het momenteel met de leerling gaat, welke vooruitgang of wellicht tegenslagen geconstateerd zijn in de afgelopen periode en welke lopende afspraken er zijn. Deze beschrijvingen worden onderling tussen de collega’s van elke bouw uitgewisseld.

Wanneer alle voorgaande mogelijkheden uitgevoerd zijn en de school tot de conclusie komt dat er geen passende hulp aan de leerling kan worden geboden, dan zal de leerling worden aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Bij de PCL wordt gekeken of de leerling toelaatbaar is voor de speciale school voor basisonderwijs. Zij zullen dit aan de hand van een onderwijskundig rapport beoordelen. Het onderwijskundig rapport wordt door de intern begeleider en de leerkracht samen ingevuld. Aan de ouders zal worden gevraagd om een ouderformulier in te vullen. De intern begeleider zorgt ervoor dat alle papieren bij de PCL terechtkomen.